INFORMÁCIE O NÁS

Materská škola v Dvorníkoch je umiestnená v centre obce a je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Dvorníky. Je dvojtriedna, s celodennou prevádzkou od 6.30 do 16.00 hod. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja kľúčové kompetencií detí, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Doposiaľ sme plnili úlohy vyplývajúce z projektu "Škola podporujúca zdravie", ktorého podstatou je zdravý životný štýl. Aj keď je tento projekt v súčasnosti pozastavený, zdravie našich detí je pre nás prioritou naďalej. Pracujeme  s projektom Adamko hravo-zdravo, v rámci ktorého prostredníctvom interaktívnej bábky - Adamka hravou formou približujeme deťom hlavné zásady zdravia.

Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu "Hravo objavujeme svet" .

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu  v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

 

Prevádzku materskej školy zabezpečujú pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci:

  • riaditeľka ZŠ s MŠ Dvorníky: Mgr. Ivana Hrušková
  • zástupkyňa pre MŠ: PaedDr. Jana Lenghartová

 

  • učiteľky:    Bc. Lucia Chudá                   

                            Bc. Jaroslava Čiriková  

                              Soňa Múdra 

                                   

  • upratovačka: Gabriela Kollárová  
  • riaditeľka ŠJ: Zita Úradníčková

 

 

 

 

 


Kontakt

PaedDr. Jana Lenghartová

MŠ Dvorníky 5, 920 56

033/7442249