Čo by malo vedieť 6 ročné

dieťa pred vstupom do ZŠ

Sociálna pripravenosť

 • vedieť sa odlúčiť od rodičov, nemalo by mu robiť problémy prispôsobiť sa novému prostrediu, nadviazať kontakt s novými ľuďmi
 • cítiť sa dobre v kolektíve detí, vyhľadávať ich, tešiť sa na školu
 • uznávať dospelú autoritu a dokázať sa jej podriadiť, malo by vedieť spolupracovať so spolužiakmi, (aby vo vzťahu k žiakom bolo šetrné k ich výsledkom práce, aby bolo citlivé na súlad a poriadok v triede, nesprávalo sa agresívne k spolužiakom, aktívne sa zúčastňovalo na živote triedy, vedelo hodnotiť kolektívnu prácu spolužiakov, ako aj aby vedelo prijímať hodnotenie, aby malo schopnosť hodnotiť svoje i cudzie správanie a zaujímať postoj k hodnoteniu iných -- veľmi citlivý ukazovateľ úrovne pripravenosti dieťaťa na vstup do školy zo sociálnej stránky)

 

Hrubá motorika

 • budúci školák by mal vedieť prekonať určitú vzdialenosť
 • behať bez šmatlania
 • preskočiť prekážku, skočiť bez strachu z určitej výšky
 • udržať rovnováhu
 • skákať na jednej nohe, skákať cez švihadlo, zvládnuť jednoduchý rytmický pohyb
 • hádzať a chytať loptu
 • urobiť kotúľ vpred

 

Jemná motorika a grafomotorika

 • zvládať samostatne osobnú hygienu a samoobslužné stravovacie návyky
 • nakresliť ľudskú postavu, kresliť geometrické tvary, čiaru, slimáka, horný a spodný oblúčik, vlnovku a pod.
 • vedieť obkresľovať, nalepovať, modelovať, maľovať, trhať a baliť
 • navliekať koráliky
 • presne strihať
 • zaviazať si šnúrky na topánkach
 •  správne držať ceruzku a správne sedieť pri stole

 

Jazyk a komunikatívne spôsobilosti

 • mať čistú výslovnosť a plynule hovoriť
 • plynule prerozprávať udalosti, ktoré zažilo, alebo príbeh, ktorý si vypočulo
 • odpovedať na otázky, na ktoré sa ho pýtajú

 

Predmatematické predstavy

 • orientácia : vpravo, vľavo, hore, dole, pod, nad, pred , za, prvý, posledný
 • kvantifikátory: veľký, malý, väčší, menší
 • číselný rad
 • sčítanie a odčítanie v číselnom rade do 10
 • poznať a pomenovať geometrické tvary

 

Zraková percepcia

 • rozlišovať rovnaké a odlišné obrazce  a to: vertikálne a horizontálne
 • zraková pamäť
 • zraková analýza a syntéza

 

Sluchová percepcia

 • rozoznávať a lokalizovať zvuky
 • diferencovať ich podľa akustickej predlohy
 • vytlieskať v slovách slabiky, určiť ich počet
 • určiť začiatočnú, poslednú a stredovú  hlásku v slove (napr. pes)
 • rozlišovať dĺžku hlásky, jej tvrdosť a mäkkosť
 • reprodukčná schopnosť (zopakovať rytmický motív)
 •  rečové predpoklady (primeranú výslovnosť slabík a hlások, napr. slama, strecha, ryba, drevo, čučoriedka, mačička, žubrienka, lastovička, lavica a i.)

 

Ako vyzerá „nezrelosť“.

 

Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé pre školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé? Do zoznamu typických prejavov nezrelosti patrí: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť podstatné zo získaných informácií, znížená práceschopnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, musí vynakladať na učenie priveľa námahy, a pritom často zle prospieva, ťažkosti v prispôsobovaní sa kolektívu, nedostatky vo výchovnom prostredí a pôsobení, nedostatky v somatickom vývine, neurotický povahový vývin, ranné poškodenie centrálnej nervovej sústavy - CNS, výrazne podpriemerný intelekt. Rodičia by si mali dať pozor, aby na dieťa priveľmi "netlačili" a nevyvinuli v ňom rôzne neurotické prejavy ako plačlivosť, vzdor, obhrýzanie nechtov, ceruziek a podobne.