Vývin detskej reči

0 – 3 MESIACE

odpovedá len na reflexnej úrovni

reaguje na zmeny v prostredí pohybom, plačom

plače a vydáva hrdelné zvuky (napr. gggg)

 

3 – 6 MESIACOV

reaguje na niektoré osoby a predmety

sleduje očami pohybujúci sa predmet a snaží sa ho chytiť

otáča hlavu za zvukmi

hrkúta, vydáva samohláskové zvuky (ááá, ááéé)

usmieva sa, smeje sa nahlas                       

 

6 – 8 MESIACOV

zaujíma sa o okolie, napodobňuje

rovnako narába s rôznymi predmetmi (napr.hádže veci na zem)

rado sa hrá sociálne hry (varila myšička kašičku, schovávačka pod dekou)

džavoce, vydáva spoluhláskové zvuky (ba, da, ga, bababa, bagedo)

rozumie niekoľkým slovám (nie, pá-pá), ak sú sprevádzané gestami a v známych situáciách               

 

8 – 12 MESIACOV

používa gestá a zvuky

správne sa hrá s niekoľkými hračkami (tlačí auto po zemi, gúľa loptu, listuje v knižke)

často sa na vás pozerá, ak si žiada predmet alebo činnosť, alebo ak sa mu prihovárate

ukazuje prstom na predmety alebo ľudí, naťahuje sa za predmetmi mimo dosahu

rozumie niekoľkým jednoduchým príkazom v známych situáciách (napr. daj mi pusu, zamávaj pá-pá)

ukáže na niektoré časti tela, bežné predmety alebo osoby, keď ich pomenujete

 

12 – 18 MESIACOV / 1 – 1,5 roka /

používa vlastnú malú slovnú zásobu

používa prvé slová

rozumie asi 50 slov

rozumie otázke „čo je to?“

začína predstierať, že pije z pohára, že spí, že sa češe

počas hry kŕmi bábiku, češe ju, posadí panáčika do auta, vyklápa kocky z auta a pod.

 

18 – 24 MESIACOV / 1,5 – 2 roky /

spája dve slová

začína predstierať, že jeden predmet predstavuje iný predmet (palička je lyžička, sveter je vankúš a pod.)

používa 50 - 70 slov

začína spájať slová do dvojslovných viet (bába hajá, mama daj)

pýta sa jednoduché otázky (kde?)

používa prvú gramatiku (podstatné mená v množnom čísle, slovesá v 1. alebo 3. osobe jednotného čísla, rozkazovací spôsob, minulý čas)

rozumie asi 100 slov

 

24 – 30 MESIACOV / 2 - 2,5 roka /

používa rozvité vety s gramatikou

používa 300 slov

vyjadruje sa v rozvitých vetách (3 až 5 slovných)

odpovedá na otázky (Čo je to? Kde je auto? Čo robíš?)

používa predložky (v, na do), zámená (ja, ty, my)

skloňuje podstatné mená (napr. mame, tatovi, na stole)

rozumie, keď hovoríte o veciach, ktoré sa stali v minulosti alebo sa stanú v budúcnosti

 

30 – 36 MESIACOV / 2,5 – 3 roky /

používa aj zložité vety

hrá sa v prítomnosti iných detí so spoločnými hračkami, zatiaľ len vedľa nich

vie predstierať (napr. predstiera, že mieša polievku)

používa 450 až 500 slov

niekedy používa aj zložité vety so spojkami

používa spojky (a, že, ktorý, alebo, lebo)

rozumie trojstupňovým príkazom /vyskoč, otoč sa a sadni si/

                                                                                                Zdroj : Inštitút detskej reči